RJS logo ラムカムヘン日本語教育振興学校
โรงเรียนส่งเสริมภาษาญี่ปุ่นรามคำแหง

Ramkhamhaeng Japanese Language Educational Promotion School(RJS)
(タイ国教育省認定校)

 

表紙
หน้าแรก
学校案内
แนะนำโรงเรียน
日本語学習コース
หลักสูตรการเรียนภาษาญี่ปุ่น
行事
 กิจกรรม
ニュース
ข่าว
掲示板
ประกาศต่างๆ
アクセス
การเดินทาง
写真
รูปภาพ 
  求人情報
รับสมัครงาน  


                                               

 ดูตารางเวลาคอร์สเรียนใหม่                                        New Photo       

                                                                                                              掲示板 

                                                                                                    (ประกาศต่างๆจาก RJS)

                                                            การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น

                                                   (Japanese Language Proficiency Test: JLPT)

                              จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของชาวต่างชาติ ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นการสอบภายในประเทศญี่ปุ่นจัดโดยสมาคมสนันสนุนการศึกษานานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น(JEES) ดยจัดสอบในหลายจังหวัดที่ประเทศญี่ปุ่น ส่วนนอกประเทศญี่ปุ่นนั้นมูลนิธิญี่ปุ่น(Japan Foundation)เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดสอบ แต่ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป จะเริ่มจัดสอบรูปแบบใหม่ โดยเปลี่ยนจาก 4 ระดับ เป็น 5 ระดับ จัดสอบปีละ 2 ครั้ง คือ ในอาทิตย์แรกของเดือนกรกฎาคม(สอบเฉพาะระดับ1,2,3) และ เดือนธันวาคม(สอบทุกระดับ)

  ระดับการสอบ มีดังนี้ N1 N2 N3 N4 N5

N1

วัดตั้งแต่ระดับ 1 ของข้อสอบเก่าถึงระดับที่ค่อนข้างสูงไปอีก เทียบเท่ากับข้อสอบระดับ 1 แบบเก่า

N2

ระดับเท่ากับข้อสอบระดับ 2 แบบเก่า

N3

ระดับระหว่างข้อสอบระดับ 2และ3แบบเก่า (ระดับใหม่ที่เพิ่มขึ้นมา)

N4

ระดับเท่ากับข้อสอบระดับ 3 แบบเก่า

N5

ระดับเท่ากับข้อสอบระดับ 4 แบบเก่า

  วิชาสอบและคาบที่สอบ

N1

ความรู้ตัวภาษา(ตัวอักษร คำศัพท์ ไวยากรณ์) และการอ่าน (110นาที)

การฟัง (60นาที)

N2

ความรู้ตัวภาษา(ตัวอักษร คำศัพท์ ไวยากรณ์) และการอ่าน (105นาที)

การฟัง (50นาที)

N3

ความรู้ตัวภาษา(อักษร,คำศัพท์) (30นาที)

ความรู้ตัวภาษา(ไวยากรณ์)และการอ่าน(70นาที)

การฟัง (40นาที)

N4

ความรู้ตัวภาษา(อักษร,คำศัพท์) (30นาที)

ความรู้ตัวภาษา(ไวยากรณ์)และการอ่าน(60นาที)

การฟัง (35นาที)

N5

ความรู้ตัวภาษา(อักษร,คำศัพท์) (25นาที)

ความรู้ตัวภาษา(ไวยากรณ์)และการอ่าน(50นาที)

การฟัง (30นาที)

 

   สมัครสอบวัดระดับ N1-N5 

นักเรียนคนใดสนใจสั่งซื้อใบสมัครสอบวัดระดับ สามารถติดต่อได้ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ RJS

จำหน่ายใบสมัคร วันที่  23 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2553

ส่งใบสมัครสอบ ภายในวันที่  15 กันยายน 2553

 

กรณีซื้อใบสมัครด้วยตนเอง

แห่งที่ 1 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์   (สาขาพหลโยธิน)  ..... BTSอารีย์
ที่อยู่  408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 โทรศัพท์  02-3571241-5
จำหน่ายและยื่นใบสมัคร  วันที่ 23สิงหาคม - 23 กันยายน 2553
   วันจันทร์ - พฤหัสบดี         เวลา 9.00-19.00 น
  วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์         เวลา 9.00-16.00 น
   
แห่งที่ 2 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์  (สาขาสีลม) .....BTSศาลาแดง
ที่อยู่ 1/7 ชั้น 2 อาคารสีบุญเรือง 2 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์    02-2346951 ,02-2349396-7
จำหน่ายใบสมัคร เท่านั้น วันที่ 23 สิงหาคม - 22 กันยายน 2553
  วันจันทร์ - พฤหัสบดี          เวลา 9.00-19.00 น
วัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์         เวลา 9.00-16.00 น
ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ N 4 ,N 5                     ราคา 600 บาท
  N1 ,N2 ,N3                ราคา 800 บาท
  หลักฐานในการยื่นใบสมัคร  
  1. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว  
  2. รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 2 ใบ  
  3. สำเนาบัตรประชาชนที่เห็นรูปชัดเจน  
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต   



 
เกณฑ์มาตรฐานในการสอบวัดระดับ    N1 - N5
  ระดับ                                                  เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
 N 1         สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้สถานการณ์ต่างๆในวงกว้างได้
 (การอ่าน)  อ่านบทความ บทวิจารณ์ในหนังสือพิมพ์ที่เขียนเกี่ยวกับหังเรื่องต่างๆในวงกว้างหรือข้อความที่เป็นแนวตรรกะ 
มีความซับซ้อน มีความเป้นนามธรรมสูง
แล้วสามารถเข้าใจโครงสร้างและเนื้อหาได้
              อ่านเรื่องที่มีหัวข้อหลากหลายและมีเนื้อหาลึกซึ้งแล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่องและรายละเอียดสิ่งที่ต้องการ
สื่อในสำนวน
 (การฟัง)   ฟังบทสนทนา ข่าว การบรรยายที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆ โดยมีระดับความเร็วในการพูดที่เป็นธรรมชาติ
และสามารถเข้าใจลำดับเนื้อหาความสำคัญของบุคคลและโครงสร้างความเป็นมาของเนื้อหาอย่างละเอียดและจับประเด็น
ได้ 
 N2        สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ชีวิตประจำวันได้ และสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นใช้ในสถานการณ์ใน
วงกว้างได้ในระดับหนึ่ง

 (การอ่าน)   อ่านบทความที่มีประเด็นชัดเจนอย่างเช่นบทความในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารที่เขียนเกี่ยวกับหังเรื่องต่างใน
วงกว้างหรือคำอธิบายหรือบทวิจารณ์ง่ายๆ และสามารถเข้าใจเนื้อหาของบทความได้
 (การฟัง)     ฟังบทสนทนา ข่าว ที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีระดับ
ความเร็วในการพูดที่เป็นธรรมชาติแล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่อง เนื้อหา ความสัมพันธ์ของบุคคลและจับประเด็นได้
 N3        สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่ง
 (การอ่าน)    อ่านบทความที่เนื้อหาเป็นรูปธรรมที่เป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันแล้วสามารถเข้าใจได้สามารถจับใจ 
ความคร่าวๆของข้อมูลที่มาจากหัวข้อข่าว เป็นต้น
                 หากให้ข้อความที่ใช้สำนวนอีกแบบหนึ่ง จะสามารถเข้าใจความสำคัญของข้อความที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
ที่ค่อนข้างมีความยากได้
 (การฟัง)      ฟังบทสนทนาที่เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวัน โดยมีระดับความเร็วในการพูดใกล้เคียงกับระดับธรรมชาติ
แล้วสามารถพอเข้าใจเนื้อหา รวมทั้งความสัมพันธ์ของบุคคลได้
 N4        สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นในระดับพื้นฐาน
 (การอ่าน)     สามารถอ่านและเข้าใจบทความที่มีหัวข้อใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน ซึ่งเขียนด้วยคำศัพท์ ตัวอักษรคันจิระดับ
พื้นฐานได้
 (การฟัง)       ฟังบทสนทนาในชีวิตประจำวันที่พูดช้าเล็กน้อย และสามารถเข้าใจเนื้อหานั้นได้เป็นส่วนใหญ่
 N5        สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานได้ในระดับหนึ่ง
 (การอ่าน)     สามารถเข้าใจถ้อยคำ ประโยค บทความตามรูปแบบที่กำหนด ซึ่งเขียนด้วยตัวฮิระงะนะ คะตะคะนะ
และตัวอักษรคันจิระดับพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 (การฟัง)       ฟังบทสนทนาสั้นๆ ที่พูดช้าๆ ในสถานการณ์ที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน เช่น ในห้องเรียนฯลฯ และสามารถ
เข้าใจข้อมูลที่สำคัญจากบทสนทนานั้นได้


表紙
หน้าแรก
学校案内
แนะนำโรงเรียน
日本語学習コース
หลักสูตรการเรียนภาษาญี่ปุ่น
行事
 กิจกรรม
ニュース
ข่าว
掲示板
ประกาศต่างๆ
アクセス
การเดินทาง
写真
รูปภาพ 
  求人情報
รับสมัครงาน  
             

 ดูตารางเวลาคอร์สเรียนใหม่

 

New Photo

             

 


 Ask us E-mail:  rjs@live.jp

 


合計 sweet candy 無料カウンタ  昨日 sweet candy 無料カウンタ 今日 sweet candy 無料カウンタ