(คลิกที่นี่)   หน้าแรก   เกี่ยวกับโรงเรียน    คอร์สเบื้องต้นสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน     คอร์สสำหรับผู้มีพื้นฐานมาแล้ว     

คอร์สอื่นๆ[Private course, On line Lesson]         ดูกิจกรรมโรงเรียนของเรา              แผนที่โรงเรียน             วิธีการสมัครเรียนและดาวโหลดใบสมัคร

โรงเรียน ส่งเสริมภาษาญี่ปุ่นรามคำแหง  

RJS Japanese School

ラムカムヘン日本語教育 振興学校

ขึ้น สู่ปีที่ 25

เลขที่ 7/2-7 อาคารศูนย์การค้าเดอะพาซิโอทาวน์รามคำแหง ซอยรามคำแหง127/3 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

     www.rjs.ac.th             E-mail : rjs@live.jp           TEL :  086-824-8456         เกี่ยวกับโรงเรียนของเรา     

ทำไมถึงควรเรียนที่ RJS  จุดเด่นของโรงเรียนเรา


       


    1.โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่สอนเฉพาะภาษาญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียว และได้เปิดสอนมาเป็นเวลา 22 ปี ขึ้นสู่ปีที่ 23

        ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนของเราได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนทางด้าน ภาษาญี่ปุ่นมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ก็

เพื่อประโยชน์ของนักเรียนของเรานั่นเอง

    2.โรงเรียนของเราสอนโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่นเจ้าของภาษาโดยตรง และเป็นอาจารย์ผู้มีประสบการณ์การสอนภาษาญี่ปุ่น

ให้กับนักเรียนต่างชาติทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น

        ดังนั้นจึงทำให้นักเรียนของเราได้มีโอกาสได้ฟัง และพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องตามสำเนียงของคนญี่ปุ่น  นอกจาก

นั้นอาจารย์ของโรงเรียนของเราทุกท่าน  ก่อนที่จะมาประจำที่ประเทศไทยได้ผ่านหลักสูตรการอบรมการสอนภาษาญี่ปุ่นให้

กับชาวต่างชาติหลักสูตร 1 ปี จากสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นมาแล้ว อย่างไรก็ตามในกรณีที่นักเรียนไม่เข้าใจคำสอน

ของอาจารย์ชาวญี่ปุ่นในชั้นเรียนักเรียนก็จะสามารถขอรับคำอธิบายจาก อาจารย์ชาวไทยของโรงเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ได้อย่างกระจ่างชัด

    3.โรงเรียนของเรามีคอร์สเรียนอันหลากหลายให้เลือกมากมาย

        โดยเริ่มตั้งแต่คอร์สสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษา ญี่ปุ่นมาก่อนและคอร์สสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางภาษาญี่ปุ่นมาแล้ว

ตั้งแต่ระดับต้น ระดับกลาง จนถึงระดับสูง รวมคอร์สเรียนที่เราเปิดสอนอยู่ถึง 40 คอร์ส  และสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของโรงเรียน

เราก็คือเราคำนึงถึงความต้องการในการเรียนของนักเรียนเป็นสิ่งที่ สำคัญนักเรียนของเราสามารถเรียนไปได้อย่างต่อเนื่อง

โดยโรงเรียนของเราไม่มีนโยบายที่จะปิดคอร์สในกรณีที่นักเรียนในคอร์สนั้นๆมีจำนวนลด ลง โดยจะเห็นได้ว่าในบางคอร์ส

มีนักเรียนเรียนอยู่เพียง 2 คนหรือ 3 คน โรงเรียนเราก็เปิดสอนให้นักเรียนได้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากคิดตามเหตุผลทาง

ธุรกิจแล้วจะไม่เป็นผลดีต่อโรงเรียนของเราก็ตามแต่โรงเรียนของเราได้ คำนึงถึงความมุ่งมั่นในการเรียนภาษาญี่ปุ่นของ

นักเรียนของเราเป็นสำคัญ

    4.โรงเรียนของเราได้รับการรับรองหลักสูตร และอยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

        ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนของเราได้รับการ รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการมาโดยตลอด และอาจารย์

ของโรงเรียนของเราทุกคนได้ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการ   นอกจากนั้นโรงเรียนของเรายังสามารถออกใบประกาศนียบัตร

ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องตามความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

    5.โรงเรียนของเราได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นหลายสถาบัน และบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยหลาย

บริษัท

        ดังนั้นนักเรียนของเราที่มีความต้องการที่จะไปศึกษาต่อใน ประเทศญี่ปุ่นก็สามารถที่จะสมัครไปเรียนในสถาบันการ

ศึกษาในประเทศญี่ปุนที่เป็นเครือข่ายกับทางโรงเรียนของเราได้โดยตรง และนอกจากนั้นในแต่ละปีโรงเรียนของเรายัง

ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นจัดให้มีคอร์สศึกษาภาษา ญี่ปุ่นระยะสั้นและทัศนศึกษาในประเทศญี่ปุ่นในราคา

ประหยัด  และสำหรับนักเรียนของเราที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นในระดับหนึ่งแล้วยังสามารถที่จะสมัคร เข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่น

ในประเทศไทยได้อีกด้วย

    6.โรงเรียนของเราส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าสอบวัด ระดับภาษาญี่ปุ่น และได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่นอีกด้วย

        ในแต่ละปีทางมูลนิธิญี่ปุ่น (Japan Foundation) ได้จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นขึ้นปีละสองครั้้ง

นอกจากนั้นทาง Jetro ก็ได้จัดให้มีการสอบ J-Test ขึ้นปีละหลายครั้ง (รายละเอียดดูได้ที่) โรงเรียนของเราได้สนับสนุนให้

นักเรียนเข้าสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นโดยเราได้จัดคอร์ส เรียนเพื่อผู้ที่จะเข้าสอบวัดระดับโดยเฉพาะอีกด้วย

นอกจากนั้นทางด้านศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่นโรงเรียนของเราก็ได้จัดให้มี ขึ้นเป็นระยะๆ อาทิเช่น การสอนการแต่งชุดยูกะตะ

การสอนทำอาหารญี่ปุ่น  การสอนการเขียนพู่กันญี่ปุ่น การบรรยายเรื่องการไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ฯลฯ เป็นต้น