วิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น   คอร์สที่1

กำหนดเปิดคอร์ส 29 เดือน เมษายน ปี2556

                         ระยะเวลาเรียน : ตลอดหลักสูตรใช้เวลาเรียน1ปี  โดยแบ่งเป็นคอร์สละ3เดือน รวม 4คอร์ส

เรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสวันละ2ชั่วโมง  เดือนละ 32  ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้เรียน  :จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นอย่างต่ำ  และไม่มีพื้นฐานทางภาษาญี่ปุ่นมาก่อน 

หรือมีพื้นฐานทางภาษาญี่ปุ่นมาแล้วก็สามารถเข้าเรียนได้ในคอร์สที่2-คอร์สที่4      

เวลาเรียน :เรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสวันละ2ชั่วโมง สอนสัปดาห์ละ  4 วัน  วันละ 2 ชั่วโมง   ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 19.00 น.

                                    ค่าเล่าเรียน :   เดือนละ3,500 บาท (32 ชั่วโมง)    รวมค่าตำราเรียนและค่าเอกสารต่างๆ

- ทางโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเข้าสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับ N4  หรือระดับN3

- มีประกาศนียบัตรและใบรับรองผลการเรียนจากโรงเรียนเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสมัครงานกับบริษัทญี่ปุ่น

ผู้ที่สนใจต้องการเรียนในหลักสูตรนี้  กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายธุรการโรงเรียน   

รายละเอียดของหลักสูตร   

คอร์สที่1ใช้เวลาเรียน 3 เดือน 96 ชั่วโมง

วิชาที่เรียน
เนื้อหาที่เรียน
  จำนวนชั่วโมงเรียน
1.วิชาภาษาญี่ปุ่น

     ใข้ตำราMinna No Nihongoเรียนตั้งแต่บทที่1-บทที่10 โดย

เริ่มเรียนตั้งแต่ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น ฮิระคะนะ และคะตะคะนะ

เพื่อเป็นรากฐานในการเรียนภาษาญี่ปุ่นในขั้นที่สูงขึ้น เรียน ตัว

อักษรคันจิ และไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นที่ยากขึ้น

74ชั่วโมง
2.ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

     สอนให้รู้จักคำศัพย์ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจที่ใช้ในบริษัทญี่ปุ่น โดย

นักเรียนสามารถนำเอาคำศัพท์เหล่านี้ไปใช้ในประโยคพื้นฐาน

ที่เรียนมา

10 ชั่วโมง
3.การสนธนาภาษาญี่ปุ่น

     ในทุกชั่วโมงเรียนอาจารย์จะสอนให้นักเรียนได้พูดภาษา

ญี่ปุ่นแล้ว และนอกจากนั้นจะจัดชั่วโมงเรียนเป็นพิเศษให้

นักเรียนได้มีโอกาศสนทนาภาษาญี่ปุ่นมากขึ้นด้วย

4 ชั่วโมง
4.การเป็นล่ามและการแปลภาษาเบื้องต้น

      เช่นเดียวกันในทุกชั่วโมงเรียนอาจารย์จะสอนให้นักเรียนได้

ฝึกการแปลภาษาญี่ปุ่น และนอกจากนั้นจะจัดชั่วโมงเรียนเป็น

พิเศษให้นักเรียนได้มีโอกาศฝึกแปลภาษาและหัดการเป็นล่าม

เบื้องต้น

4ชั่วโมง

5.การใช้โปรแกรมเวิร์ดโพรเซสเซอร์

ภาษาญี่ปุ่น

     เมื่อนักเรียนเรียนภาษาญี่ปุ่นไปได้สักระยะหนึ่งแล้ว สามารถ

จำตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นได้แล้ว ก็จะเริ่มสอนหลักการการใช้โปร

แกรมเวิร์ดโพรเซสเซอร์ภาษาญี่ปุ่น

2ชั่วโมง

6.ความรู้เรื่องการบริหารและการจัดกาํุร

แบบญี่ปุ่น

     ในคอร์สนี้จะสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้กี่ยวกับมรรยาทต่างๆ

และวัฒนธรรมในการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น

2ชั่วโมง

คอร์สที่2 ใช้เวลาเรียน 3 เดือน 96 ชั่วโมง

วิชาที่เรียน
                                 เนื้อหาที่เรียน จำนวนชั่วโมงเรียน
1.วิชาภาษาญี่ปุ่น

     ใข้ตำราMinna No Nihongo เรียนตั้งแต่บทที่11-บทที่23  

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนเพื่อให้นักเีรียนเตรียมตัวสอบวัดระดับ

ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในระดับที่ 5(ฝึกการทำข้อสอบ

และการวิเคราะห์์ข้อสอบ)

74ชั่วโมง
2.ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

     สอนให้รู้จักคำศัพย์ทางด้านธุรกิจ คำศัพย์ที่ใช้บ่อยๆใน

บริษัทญี่ปุ่น การเรียกตำแหน่งงาน ฯลฯเพื่อนำคำศัพท์เหล่านี้

ไปใช้ในการสร้างประโยคต่างๆได้

10ชั่วโมง
3.การสนธนาภาษาญี่ปุ่น

      เน้นให้ผู้เรียนสามารถแต่งประโยคต่างๆด้วยตัวเองเพื่อใช้

ในการสนทนา

4ชั่วโมง
4.การเป็นล่ามและการแปลภาษาเบื้องต้น

       เช่นเดียวกันในคอร์สนี้จะเน้นให้นักเรียนฝึกฝนการแปล และ

การเป็นล่ามเบื้องต้นด้วยภาษาง่ายๆตามที่ได้เรียนมา

4ชั่วโมง

5.การใช้โปรแกรมเวิร์ดโพรเซสเซอร์

ภาษาญี่ปุ่น

       ให้นักเรียนได้ฝึกฝนกับโปรแกรมเวิร์ดโพรเซสเซอร์ภาษา

ญี่ปุ่นให้คล่องยิ่งขึ้นโดยสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปฝึก

ด้วยตัวเอง

2ชั่วโมง

6.ความรู้เรื่องการบริหารและการจัดกาํุร

แบบญี่ปุ่น

วัฒนธรรมองค์กรณ์ืของบริษัทญี่ปุ่น,การบริหารงานแบบญี่ปุ่น

2ชั่วโมง

                                                                           คอร์สที่ 3 ใช้เวลาเรียน 3 เดือน 96 ชั่วโมง

วิชาที่เรียน
                                    เนื้อหาที่เรียน จำนวนชั่วโมงเรียน
1.วิชาภาษาญี่ปุ่น

        ใข้ตำราMinna No Nihongoเรียนตั้งแต่บทที่23-37 ในคอร์ส

นี้จะเป็นการเรียนเพื่อการเตรียมตัวสอบวัดระดับความสามารถ

ทางภาษาญี่ปุ่นในระดับที่4

70ชั่วโมง

2.การเตรียมตัวสอบวัดระดับความสามารถ

ทางภาษาญี่ปุ่นระดับ4

        การเตรียมตัวสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น

ระดับ4 โดยการหัดทำข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อหาคำตอบ

ที่ถูกต้อง

12ชั่วโมง
3.ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจการสนธนาภาษาญี่ปุ่น

การเป็นล่ามและการแปลภาษาเบื้องต้น

       ฝึกฝนให้เกิดความชำนาญและสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจที่

ซับซ้อนมากขึ้น ฝึกฝนการเป็นล่ามและการแปลข้อความต่างๆเป้น

ภาษาญี่ปุ่น

10ชั่วโมง

4.การใช้โปรแกรมเวิร์ดโพรเซสเซอร์ภาษาญี่ปุ่น

       ฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมเวิร์ดโพรเซสเซอร์ภาษาญี่ปุ่น

ให้เกิดความชำนาญและสามารถใช้โปรแกรมในระดับทที่ซับ

ซ้อนมากขึ้น รวมทั้งแนวทางการฝีกด้วยตนเอง

2ชั่วโมง

5.ความรู้เรื่องการบริหารและการจัดกาํุร

แบบญี่ปุ่น

       การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อยแบบญี่ปุ่น,แนวความคิดเกี่ยว

กับการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น

2ชั่วโมง

                                                                       คอร์สที่ 4 ใช้เวลาเรียน3เดือน 96 ชั่วโมง

วิชาที่เรียน
                                    เนื้อหาที่เรียน จำนวนชั่วโมงเรียน
1.วิชาภาษาญี่ปุ่น

          ใข้ตำราMinna No Nihongoเรียนตั้งแต่บทที่38-50 ในคอร์ส

นี้จะเป็นการเรียนเพื่อการเตรียมตัวสอบวัดระดับความสามารถ

ทางภาษาญี่ปุ่นในระดับที่3   ซึ่งหากนักเรียนสามารถผ่านการ

สอบระดับนี้ำได้ ก็จะเป็นผู้ที่สามารถทำงานในบริษัทญี่ปุ่นในระ

ดับที่ใช้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นได้

70ชั่วโมง

2.การเตรียมตัวสอบวัดระดับความสามารถทาง

ภาษาญี่ปุ่นระดับ3

          การเตรียมตัวสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น

ระดับ3 โดยการหัดทำข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อหาคำตอบ

ที่ถูกต้อง

12ชั่วโมง
3.ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจการสนธนาภาษาญี่ปุ่น

การเป็นล่ามและการแปลภาษาเบื้องต้น

       ในคอร์สนี้จะเน้นการสอนโดยการนำเอาศัพท์ทางด้านธุรกิจที่

ใช้ในบริษัทญี่ปุ่นนำมาใช้ในการสร้างประโยคต่างๆ นอกจากนั้น

จะเน้นภาคปฏิบัติทางการเป็นล่ามและการแปลภาษาให้นักเรียน

สามารถนำไปใช้งานได้จริง

10ชั่วโมง

4.การใช้โปรแกรมเวิร์ดโพรเซสเซอร

ภาษาญี่ปุ่น

        ฝึกฝนให้นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมนี้จากตัวอย่างงานจริง
2ชั่วโมง

5.ความรู้เรื่องการบริหารและการจัดกาํุร

แบบญี่ปุ่น

       หลักการทำงานกับชาวญี่ปุ่นและบริษัทญี่ปุ่น การสัมภาษณ์

งานกับบริษัทญี่ปุ่น รวมทั้งการฝึกการสัมภาษณ์งานด้วย

2ชั่วโมง

(กลับหน้าแรก)