โรงเรียนส่งเสริมภาษาญี่ปุ่นรามคำแหง

RJS JAPANESE SCHOOL

ラムカムヘン日本語教育振興学校

รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ  ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 20

เลขที่49 อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์3 สาขารามคำแหงชั้น 3 ห้องเลขที่3 บีแอล34-35 และ3บีแอล17-18

ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ : 02-318-8723 , 02-718-8357 , 084-753-0802

www.rjs.ac.th                              E-mail : rjs@live.jp

(คลิกที่นี่)   หน้าแรก   เกี่ยวกับโรงเรียน   คอร์สเบื้องต้นสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน    คอร์สสำหรับผู้มีพื้นฐานมาแล้ว    คอร์สอื่นๆ 

             ดูกิจกรรมโรงเรียนของเรา    เรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น    การบริการและข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน    แผนที่โรงเรียน 

 วิธีการสมัครเรียนและดาวโหลดใบสมัคร

คอร์สที่จะเปิดใหม่ วันที่ 29 เดือนเมษายน 2556 :   วิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น(คลิกดูรายละเอียด)

ประมวลภาพงานวันสาดถั่วไล่ยักษ์  เพื่อขับไล่สิ่งไม่ดีให้พ้นไป ที่โรงเรียนส่งเสริมภาษาญี่ปุ่นรามคำแหง (คลิกดูภาพและอ่านรายละเอียดที่นี่)

ศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

คอร์สเรียนระยะยาว

               สำหรับผู้ที่สนใจจะเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ในกรณีที่ต้องการเรียนต่อในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

นั้น หากเป็นผู้ที่สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับN1ได้แล้วก็สามารถสอบเข้าศึกษาต่อได้เลย โดยไม่จำเป็นที่จะ

ต้องเรียนถาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นอีก แต่ในกรณีที่ยังไม่เคยสอบวัดระดับหรือยังสอบไม่ได้ในระดับ

N1 ก็จำเป็นที่จะต้องเข้าศึกษาในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นเสียก่อนและเข้ารับการสอบวัดระดับความสามารถทาง

ภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นเมื่อสอบได้แล้วจึงจะเข้าเรียนต่อในสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นได้โรงเรียนสอนภาษาในประเทศ

ญี่ปุ่นนั้นได้มีคอร์สให้นักเรียนต่างชาติได้เลือกเรียน แบ่งเป็นคอร์ส1ปี3เดือน(เข้าเรียนเดือนมกราคม)คอร์ส1ปีและคอร์ส2ปี (เข้า

เรียนเดือนเมษายน) คอร์ส1ปี9เดือน(เข้าเรียนเดือนกรกฎาคม)คอร์ส1ปี 6เดือน(เข้าเรียนเดือนตุลาคม)สำหรับการยื่นขอวีซ่านัก

เรียนนั้นผู้มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปเรียนต่อในประเทศญี่ปุ่นจะต้องยื่นเอกสารก่อนวันที่จะเปิดภาคเรียนนั้นๆประมาณ4

เดือนสำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปโดยสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลายหรือเทียบ

เท่าค่าใชัจ่ายในการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียน โดยเฉลียสำหรับหลักสูตรการเรียนภาษาญี่ปุ่นประมาณ7แสนเยนต่อปี นอกจากนั้น

สำหรับค่าใชัจ่ายทางด้านที่พักประมาณ2-3หมื่นเยนต่อเดือน(ซึ่งจะต้องมีค่ามัดจำและค่าประกันประมาณ2-3เดือน) สำหรับค่า

ใชัจ่ายค่ากินอยู่อย่างน้อยเดือนละประมาณ5หมื่นเยน(ขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของบุคคล)  การทำงานพิเศษนักเรียนสามารถที่่ี่จะ

ทำงานพิเศษในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายซึ่งกำหนดกฏเกณต์ตามกฎหมายของญี่ปุ่น   อย่างไรก็ตามการที่จะเดิน

ทางไปศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีรายละเอียดต่างๆอยู่ค่อนข้างมากนอกจากนั้นยังมีข้อยุ่งยากในการทำวีซ่านักเรียนอีกด้วยดัง

นั้นผู้ที่สนใจสามารถติดต่อกับทางโรงเรียนเพื่อขอรับข้อมูลและรายละเอียดต่างๆได้ที่ฝ่ายธุรการโรงเรียน

                                                        คอร์สเรียนระยะสั้น

              สำหรับผู้ที่สนใจที่จะเรียนภษษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นในหลักสูตรระยะสั้น  ปัจจุบันโรงเรียนสอนภาษาในประเทศญี่ปุ่น

ได้จัดหลักสูตรเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้นให้กับนักศึกษาต่างชาติมากมายหลายหลักสูตร อาทิเช่นหลักสูตรตั้งแต่่ 2สัปดาห์  หลัก

สูตร 1 เดือน  หลักสูตร 3 เดือนจนกระทั่งถึง 6 เดือน ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนในหลักสูตรใดก็ได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ

  สำหรับหลักสูตรระยะสั้นนี้ จะประกอบไปด้วยการเรียนภาษาญี่ปุ่นวันละ  4  ชั่วโมง และมีการพาไปทัศนศึกษาตามสถานที่ต่าง

ในประเทศญี่ปุ่นด้วย และทางโรงเรียนจะจัดที่พักให้นักเรียนตลอดเวลาที่ศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นสำหรับค่าใช้จ่ายในการเรียน

จะตกอยู่ที่ประมาณ 1แสน 2 หมื่นเยน(หลักสูตร2 สัปดาห์)สำหรับหลักสูตร 1เดือนประมาณ1แสน 8 หมื่นเยน( ราคานี่รวมค่าเล่า

เรียนและค่าที่พัก แต่ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)สำหรับผู้สนในสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายธุรการโรงเรียน

 

 

แนะนำสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่น

           สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีด้วยกันมากมายหลากหลายโรงเรียน ที่นี้จะขอแนะนำสถาบันที่มีความสัมพันธ์์

อย่างใกล้ชิดกับทางโรงเรียนของเราและเป็นสถาบันที่มีคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้เลือกหลากหลายและค่า

เล่าเรียนไม่แพงนักพร้อมทั้งมีหอพักให้กับนักเรียนด้วย โดยจะแนะนำ 3 โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งอยู่ที่โอซาก้า(คันไซ)อีกสองโรงเรียน

อยู่ที่โตเกียว(คันโต)

Japanese Communication International School

J 国際学院

ที่อยู่   1-1-3 Itachibori Nishi-ku Osaka City Japan 550-0012 Tel.+81-6-6532-7480

Fax.+81-6-6532-7430URL:http://jcom-ies.co.jp E-mail : info@jcom-ies.co.jp

      โรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองโอซ้าก้า แถบคันไซ เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นขนาดใหญ่ ละมีคอร์สเรียนให้เลือกหลากหลาย

ทั้งคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นธรรมดา คอร์สเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น คอร์สเรียนต่อในระดับโรงเรียนวิิชาชีพ

เฉพาะทาง ฯลฯ นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีหลักสูตรระยะสั้นตั้งแต่ระยะเวลา1ดือน2 เดือนไปจนถึง6 เดือนซึ่งนักเรียนสามารถเลือก

เวลาที่จะเดินทางไปเรียนได้ตลอดทั้งปี นอกจากนั้นแล้วโรงเรียนยังมีหอพักสำหรับนักเรียนต่างชาติอีกด้วยโรงเรียนนี้มีนักเรียน

ไทยเรียนอยู่ และมีเจ้าหน้าที่ชาวไทยสำหรับคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือในด้านต่างๆให้กับนักเรียนชาวไทยด้วยสำหรับผู้ที่สน

ใจสามารถขอรับเอกสารแนะนำโรงเรียนหรือขอคำปรึกษาต่างๆเกี่ยวกับวิธีสมัครเรียนได้ที่ฝ่ายธุรการ หรือดูรายละเอียดของโรง

เรียนได้จากhttp://jcom-ies.co.jp

 

 

 

โรงเรียนMEROS LANGUAGE SCHOOL

ที่อยู่ 2-45-7 Higashi-Ikebukuro Toshoma-ku Tokyo Tel.81-3-3980-0069 Fax.81-3-5985-2210

E-mail : academy@meros.jp

MEROS URL:http://www.meros.jp/

             เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจใจกลางกรุงโตเกียว มีนักเรียนชาวต่างชาติจำนวนมากและ

มีีคอร์สให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ระดับต้นถึงระดับสูงและคอร์สระยะสั้นตั้งแต่1เดือนขึ้นไปจนถึงคอร์สระยะยาว 2 ปีมีหลักสูตรเรียน

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อที่จะเข้าเรียนศิลปกรรมในมหาวิทยาลัยด้วย

 โรงเรียน Japan Tokyo International school

ที่อยู่ 8-5-10 Nishishinjuku , Shinjuku-ku , Tokyo 160-0023 Japan Tel.+81-03-3363-2171, Fax.+81-03-3363-2175

E-mail :info@nihongo-ac.jp   www.nihongo-ac.jp

               ดำเนินการสอนภาษาญี่ปุ่นแก่นักศึกษาต่างชาติเป็นเวลากว่า 30 ปี และนอกจากการเรียนภาษาญี่ปุ่นตามปรกติแล้ว

โรงเรียนังสนับสนุนโอกาสที่จะสื่อสารกับคนญี่ปุ่นผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและทัศนศึกษาอีกด้วย  โรงเรียนตั้งอยู่ที่ย่าน

ชินจูกุะที่ซึ่งรายล้อมไปด้วยย่านธุรกิจ ร้านค้า,สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย  

              จุดเด่นของโรงเรียน :โรงเรียนได้ควบคุมจำนวนนักเรียน “ไม่ให้เกิน 10 คนต่อหนึ่งห้องเรียน” และ มีคอร์สตั้งแต่ไม่มี

พื้้นฐานมาก่อนจนถึงคอร์สขั้นสูง  โรงเรียนมีหลักสูตรหลากหลายให้เลือกตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียน เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

เพื่อศึกษาต่อ เพื่อการทำงานหรือดำเนินธุรกิจ นอกจากนั้น  โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนรวมทั้งคณา

จารย์ที่พร้อมให้การสนับสนุนนักเรียน แนะนำการเรียน การใช้ชีวิตระหว่างเรียนและหลังจากจบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการเรียน

ต่อ การหางาน  ฯลฯ